Zapojili jsme se do projektu SYPO – kabinet přírodovědného vzdělávání MSK a KARVINÁ

Naše škola byla na základě výběrového řízení Národního pedagogického institutu České republiky zařazena do projektu SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363). V současnosti neexistuje ucelený systém celoživotního profesního rozvoje učitelů a ředitelů. SYPO má za cíl tento stav významně změnit a nastavit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby pozitivně ovlivnil kvalitu českého školství. V rámci aktivity „KA 04 – Kabinety“ byl vytvořen krajský metodický kabinet pro přírodovědné vzdělávání, jehož součástí bude i oblastní kabinet pro přírodovědné vzdělávání, oblast Karviná. Zapojení do oblastního kabinetu nabízí učitelům mimo jiné:

  • být aktivními členy sítě pedagogů stejné odborné kvalifikace v jednotlivých krajích a oblastech,
  • podílet se na plánu rozvoje příslušné vzdělávací oblasti a na její koncepci, a to na národní, krajské i oblastní úrovni,
  • prohlubovat cíleně svou odbornou kvalifikaci,
  • sdílet příklady inspirativní praxe a zkušenosti,
  • seberealizovat se dle vlastní odborné kvalifikace,
  • získávat ucelené informační zdroje o daném předmětu, odbornou profesní oporu pro učitele různých předmětů a přehlednou inspiraci, ověřené podklady a informace.

V případě zájmu se mohou učitelé škol obracet na Mgr. Aleše Chupáče (chupac@gkh,cz), který je garantem oblastního kabinetu pro přírodovědné vzdělávání (Karviná).