Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Složení školské rady (2020-2023)
  • Mgr. Adam Supík
  • Mgr. Monika Bouchalová
  • Prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc
  • Ing. Pavel Meletzký, MBA
  • Ing. Martin Kříž
  • MUDr. Markéta Langrová

Na první schůzi školské rady (říjen 2020) proběhne volba předsedy a místopředsedy.

O kompetencích školské rady více viz Zákon č. 561/2004 Sb.