Školní rok 2022/2023

 

Červenec, srpen

 • 1. 7. – 31. 8. hlavní prázdniny (pátek–středa)
  13. 8. MŠMT stanoví JZS pro podzimní termín 2022
  15. 8. MŠMT stanoví konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období nadcházejícího školního roku
  25. 8. – 31. 8. přípravný týden (čtvrtek až středa)
  25. 8. úvodní porada v 9.00 hod. v učebně fyziky
  25. 8. porada k redakčnímu systému školního webu – vkládání příspěvků, A. Bouchalová
  31. 8. provozní porada v 10.00 hod. k ukončení přípravného týdne a zahájení školního

Září

 • 1.9. začátek školního roku 2022/2023 (čtvrtek) v 8.00 hod. ve třídách – třídnická hodina, poučení o bezpečnosti práce, seznámení se školním řádem
  2. 9. rozdání učebnic žákům primy (A. Supík, L. Smilovský)
  1.9. konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky v podzimním termínu od 11.00 hod. ve FL – 2 žáci oktávy)
  1. 9. zahájení pravidelné výuky dle platného rozvrhu hodin pro školní rok 2022/2023
  2. 9. v 10 hodin jednání se zástupci Gymnázia na ul. Studentská – předání pořadatelství Havířovského majálesu 2023
  5.– 6. 9. adaptační kurz primy – v Kunčicích pod Ondřejníkem, Beskydský H-resort, Supík, M. Richterová (pondělí–úterý)
  5. – 7. 9. adaptační kurz 1. A v Kunčicích pod Ondřejníkem, Beskydský H-resort, T. Kleslo,  M. Richterová (pondělí – středa)
  8. 9. Suchá MZ Supík, H. Chlebečková
  8.9. Art & science Sexta FIK
  8.-9. 9. porada ředitelů středních škol MSK na Sepetné (Ostravice), P. Šimek
  8. 9. Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
  9.– 17. 9. Erasmus+  Slovensko, Martin. Šeb, Smi + 8 studentů
  10. 9. termín pro ukončení klasifikace za 2. pololetí 2021/2022 (V. Onderková –2. A)
  12.– 16. 9. závěrečná exkurze tříd do Prahy, ped. dozor: 4. A: R. Studnická, M. Bouchalová,  4. B: V. Tomis, Š. Nogová,oktáva: H. Chlebečková, M. Vykrentová
  16. 9. termín pro odevzdání zápisů ze schůzek předmětových komisí – na MS Teams, plány práce komisí na tento školní rok, tematické plány v elektronické podobě – v modulu Bakalář (pátek)
  19. 9. termín pro předání – poučení o bezpečnosti, souhlas s pořizováním dokumentace o studentech apod. (pondělí)
  19. 9. tisk, podpisy a archivace třídních výkazů za školní rok 2021/2022
  19. 9. aktualizace údajů za předměty a vyučující na webových stránkách školy (pondělí)
  21. 9. Návštěva Městské knihovny Havířov – třída 1.A (K. Kyjovská); 1. vyučovací hodina
  21. 9. provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
  28. 9. státní svátek – Den české státnosti (středa)
  29. 9. exkurze do Vojenského muzea v Ostravě a na Slezskoostravský hrad (8,00 – 13,30), třída 2. B
  30. 9. MŠMT stanoví konkrétní termíny pro konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky pro školní rok 2022/2023
  30. 9. sběr dat ze školních matrik

září–prosinec kurz tance a společenského chování – 2. A, 2. B, sexta

září–říjen

 • zajištění a realizace informační přednášky pro žáky maturitních předmětů o přijetí a studiu na vysoké školy či vyšší odborné školy (výchovný poradce)
 • zajištění a realizace informačního semináře Národní srovnávací zkoušky (společnost SCIO) pro třídy maturitního ročníku (VP)
 • účast na poradě výchovných poradců škol Havířova (PPP Havířov), VP
 • KVINTA – návštěva planetária

Říjen

 • 3. 10. Volba povolání pro žáky ZŠ, organizuje Úřad práce v Havířově (VP)
  3. 10. oblastní kolo Pišqworky (ZŠ)
  8. 10. termín pro předání výkazu R 13-01 (o ředitelství škol)
  8. – 14. 10. základní kola Logické olympiády kategorie B (ZŠ)
  10. 10. oblastní kolo Pišqworky (SŠ)
  13. 10. Exkurze: ostravské studio České televize, třída: 2.A (P. Čížová)
  15. – 21. 10. základní kola Logické olympiády kategorie C (SŠ)
  12. 10. Přírodovědný klokan
  13. 10. – 17. 12. školní kola soutěže Finanční gramotnost
  15. 10. termín pro předání Výroční zprávy gymnázia
  15. 10. termín pro předání výkazu M 8 (o střední škole)
  14. 10. ENOL – energetická olympiáda školní kolo (FIK)
  18. 10. Exkurze: ostravské studio České televize, třída: Kvinta (K. Kyjovská, A. Bouchalová)
  19. 10. provozní porada ve 13.45 hod. v učebně fyziky
  19. 10. (14.15) Workshop pro pedagogický sbor GKH – Mgr. Zupková (PPP Havířov), Práce se žáky s SVP (VP)
  20. 10. Moravskoslezský matematický šampionát
  21. – 30. 10. Andalusie, D. Šebesta, H. Chlebečková, M. Bouchalová
  28. 10. státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu (pátek)
  26. 10. a 27. 10. podzimní prázdniny (středa, čtvrtek)
  31. 10. zveřejnění témat pro zpracování školních zkušebních úloh – ředitel školy (Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům nejpozději do 31. října školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. (platná pro jarní a podzimní zkušební období)
  přednáška historika z Muzea Těšínska (pro studenty dějepisného semináře –III. ročník)
  říjen–listopad
  – měření tělesné zdatnosti žáků, šetření ČŠI, týká se sekundy, sexty, 2. A a 2. B
  – laboratorní práce I – OSU – kvinta
  – přírodovědné dopoledne pro ZŠ

Listopad

 • 1. 11. zahájení inventarizace
  2. 11. vernisáž k výtvarně-literární soutěži Malovaný svět – Knihovna Havířov
  3. 11. (8.00 – 17.00) Prezentace středních škol „Volba povolání“, Slávie Havířov (VP)
  3. 11. Pišqworky ZŠ
  10. 11. Pišqworky SŠ
  16. 11. Soutěž v řešení SUDOKU
  14. 11. (8.00 – 11.40) Kariérové poradenství pro žáky maturitních ročníků na naší škole (pro zájemce), PPP Havířov (v prosinci posléze INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE ke kariérové poradenství (VP)
  17. 11. státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii (čtvrtek)
  20. 11. Moravskoslezský atematický šampionát
  18. 11. zápis čtvrtletní klasifikace do Bakaláře (pondělí)
  23. 11. pedagogická rada v 14.15 hod. v učebně fyziky a třídní schůzky rodičů (17.00 hod.)
  23. 11. Fyziklání online BOM
  29. 11. Internetová olympiáda
  30. 11. Den otevřených dveří I. od 14.30 do 17.30 hod.
  – Soutěž v řešení sudoku (J. Janečková) + školní soutěž pro naše studenty nižšího stupně
  – projekt Příběhy bezpráví – třídy IV. A, IV. B a oktáva v USV
  – školní kolo Dějepisné olympiády
  – příprava a realizace dne otevřených dveří gymnázia (30. 11. 2022 14.30 – 17.30, 14. 1. 2023) – schůzky s vedoucími předmětových komisí, zajištění propagace školy, schůzka s vedením školy (VP)
  – Náboj Junior
  – VIDA – Kvinta
  – Pythagoriáda
   

Prosinec

 • 1. 12. termín pro podání přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období (středa)
  6. 12. klauzurní část školního kola MO kategorie A
  14. 12. ukončení inventarizace (středa)
  15. 12. předání přihlášky k jarnímu termínu MZ do IS Certis – ředitel školy
  14. 12. provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
  20. 12. škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru ze strany školy
  22. 12. poslední den výuky před vánočními prázdninami (středa)
  23. 12. – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny (pátek až pondělí)
  – Seminář z chemie pro žáky ZŠ Havířova a okolí (org. A. Chupáč)
  – prohlídka expozic Ostravského muzea – tercie
  – Vánoce Debrujárů (FIK, VIC)
  – Lingvistická olympiáda – školní kolo
  – Olympiáda z jazyka českého – školní kolo
  – Šachový vánoční turnaj – BOM
  – vánoční koncert školy v evangelickém kostele v Havířově – Bludovicích v 18.00 hod. (S. Mokrošová)
  – ukončení domácího kola Fyzikální olympiády kategorie A
  – školní kolo astronomické olympiády
  prosinec-leden – laboratorní práce II – OSU – Kvinta

Leden

 • 1. 1. státní svátek – Nový rok (neděle)
  3. 1. zahájení vyučování po vánočních prázdninách (úterý)
  5. 1. – 3. 2. Finanční gramotnost okresní kola
  6. 1. GYMKOM, aneb Tříkrálová cesta přírodními vědami, org. Y. Pufferová
  14. 1. Den otevřených dveří II. (sobota, 8.30-12.00 hodin)
  15. 1. konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací ve společné části maturitní zkoušky v podzimním období 2023 určí MŠMT
  16. 1. ukončení příjmu přihlášek do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám (pondělí)
  18. 1. – 29. 3. přípravný kurz pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium
  20. 1. uzavření klasifikace za první pololetí školního roku (pátek, 14:00 hodin)
  15. – 21. 1. LVVZ v Hynčicích pod Sušinou (Kralický Sněžník) pro třídy 1. A a kvintu, vedoucí D. Polák
  24. 1. klauzurní část školního kola MO kategorie B
  25. 1. pedagogická rada (středa) v 14.15 hod. v učebně fyziky
  25. 1. okresní kolo MO kategorie Z9
  27. 1. prezentace školy pro žáky 9. ročníků ZŠ “V kůži gymnazisty na GKH” (VP)
  31. 1. konec prvního pololetí školního roku (úterý), třídnická hodina, rozdání vysvědčení (výpisů)
  31. 1. termín pro vyhlášení 1. kola přijímací zkoušky a stanovení kritérií přijímacího řízení
  – exkurze v Archivu města Ostravy – studenti dějepisného semináře IV. Ročníku
  – školní kolo Zeměpisné olympiády
  – exkurze do laboratoří VŠB 3.A a septima, SeF
  – XLVIII. Reprezentační ples Gymnázia od 19.00 hod.(sobota)
  – školní kolo recitační soutěže
  leden-únor – ukončení domácího kola FO kategorie EF

Únor

 • 3. 2. jednodenní pololetní prázdniny (pátek)
  09. 2. školní kolo Chemické olympiády kategorie D (CHUP, VIC)
  15. 2. provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
  28. 2. jmenování předsedů zkušebních komisí na příslušných školách – Krajský úřad
  28. 2. jmenování maturitních komisařů na příslušné školy – CERMAT
  28. 2. termín pro předání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – rozbor hospodaření školy
  28. 2 termín pro předání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací
  28. 2. pro příslušné zkušební období maturitní zkoušky jmenuje ředitel školy zadavatele nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné maturitní zkoušky nebo dílčí zkoušky podle jednotného zkušebního schématu
  – Chemiklání (VIC)
  – Fyziklání (BoM)
  únor-březen – laboratorní práce III – OSU – Kvinta

Březen

 • 1. 3. termín ukončení podávání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na Gymnáziu
  1. 3. prokazatelné seznámení zletilých žáků (zákonných zástupců nezletilých žáků) s PUP s úpravami podmínek konání maturitní zkoušky – ředitel školy
  1. 3. termín pro odevzdání anotací volitelných předmětů pro školní rok 2023/2024 (středa)
  03. – 07. 3. Termín konání okresního kola chem. olympiády, kategorie D (CHUP, VIC)
  10. – 14. 3. Termín konání školního kola chem. olympiády, kategorie C (CHUP)
  13. – 19. 3. jarní prázdniny
  15. 3. stanovení konkrétních termínů ústních zkoušek profilové části MZ ředitelem školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním
  17. 3. Matematický klokan – školní kolo
  22. 3. provozní porada v 14.15 hod. učebně fyziky (středa)
  24. 3. uzavření přihlášek volitelných předmětů pro školní rok 2023/2024
  28. 3. krajské kolo MO kategorie Z9
  29. 3. krajské kolo chemické olympiády kategorie D (CHUP)
  31. 3. odevzdání seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z ČJ – žák
  31. 3. jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí pro jarní zkušební období (alespoň 1 týden před začátkem konání první zkoušky profilové části MZ, nejpozději pak do 31. 3.)
  31. 3. sběr dat ze školních matrik
  31. 3. MŠMT určí konkrétní termíny konání didaktických testů v následujícím školním roce
  31. 3. ředitel školy informuje v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele o podmínkách konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek.
  31. 3. MŠMT zveřejní kritéria hodnocení maturitních zkoušek ve společné části
  – okresní kolo Dějepisné olympiády
  – Slezský historický pohár v českém Těšíně
  – ukončení domácího kola Fyzikální olympiády kategorie BCD
  – okresní kolo FO kategorie EF
  březen–duben – přednáška o studiu v zahraničí na VŠ pro žáky 3. ročníků GKH (VP)

Duben

 • 1.4. od tohoto data lze konat písemné maturitní práce
  12. – 28. 4. termín pro konání přijímacích zkoušek pro obory s maturitní zkouškou pro školní rok 2023//2024
  6. 4. velikonoční prázdniny (čtvrtek)
  7. 4. státní svátek – Velký pátek
  10. 4. státní svátek – Velikonoční pondělí
  11. 4. okresní kolo MO kategorie Z678
  12. 4. krajské kolo chem. olympiády, kategorie C (CHUP)
  12. 4. termín pro konání písemné práce z druhého cizího jazyka v rámci profilové části maturitních zkoušek
  13. – 14. 4. ředitelské volno pro žáky gymnázia kromě závěrečného ročníku
  13. 4. termín pro konání písemné práce z cizího jazyka v rámci profilové části maturitních zkoušek
  14. 4. termín konání písemné práce z českého jazyka v rámci profilové části maturitních zkoušek
  13. 4. 1. termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
  14. 4. 2. termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
  17. 4. 1. termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia
  18. 4. 2. termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia
  20. 4. uzavření klasifikace a zápis známek žáků maturitních tříd do 14.00 hod. (čtvrtek)
  21. 4. uzavření čtvrtletní klasifikace a zápis známek do Bakaláře (prima – septima,
  1. – 3. ročník), do 14 hodin (pátek)
  24. 4. klasifikační porada závěrečného ročníku studia ve 14.00 hod. v učebně fyziky- 4. A, 4. B, oktáva (pondělí)
  26. 4. klasifikační pedagogická rada v 14.15 hod. a třídní schůzky rodičů (17.00 hod., středa)
  28. 4. nejpozději do tohoto dne Cermat předá výsledky přijímacích zkoušek škole (středa); ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů
  28. 4. (dle termínu ústních zkoušek) – rozhodnutí o prodloužení doby na přípravu ústní zkoušky – (nejpozději 14 dnů před započetím zkoušky, předseda zkušební maturitní komise
  28. 4. poslední den výuky tříd 4. A, 4. B a oktávy před maturitními zkouškami, předání vysvědčení (pátek)
  28. 4. poslední zvonění – 4. A, 4. B, oktáva
  30. 4. předání výkazů S 8a -01 (o střední škole)
  – Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR v Bohumíně
  – Biologickogeografická exkurze, Český kras Smi, Pol
  – Havířovský majáles 2023 (dle rozhodnutí organizátorů)

Květen

 • 1.5. státní svátek – Svátek práce (pondělí)
  2. 5. – 10. 6. maturitní zkoušky v jarním zkušebním období
  2. 5. – 15. 5. termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2023
  2. – 5. 5. konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 (úterý–pátek)
  8. 5. státní svátek – Den vítězství (pondělí)
  9. – 15. 5. studijní volno tříd 4. A, 4. B a oktáva k přípravě na ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky 2023
  10. 5. stanovení hodnocení profilových zkoušek – ředitel školy (nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise)
  10. 5. 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium (z 5. i 9. tříd ZŠ)
  10. 5. provozní porada ve 14.15 hod. v učebně fyziky
  11. 5. 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium (z 5. i 9. tříd ZŠ)
  15. 5. Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 15. května 2023. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům formou výpisu výsledků didaktického testu.
  16. 5. – 10. 6. termín pro konání ústních zkoušek profilové části maturitních zkoušek
  16. – 19. 5. ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky třídy oktáva (úterý–pátek)
  22. – 26. 5. ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky tříd 4. A a 4. B (pondělí–pátek)
  26. 5. slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům třídy oktávy v obřadní síni Zámečku Havířov v 17.00 hod. (pátek)
  – laboratorní práce IV – OSU – Kvinta
  květen-červen – výstava pedagogů gymnázia v městské knihovně Havířov

Červen

 • 2. 6. slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům tříd 4. A a 4. B v obřadní síni Zámečku Havířov v 17.00 – 19.00 hod. (pátek)
  7. 6. schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků (středa, 17.00 hod.)
  10. 6. S 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích
  12. 6. – 16. 6. závěrečné třídní exkurze (třídní učitelé)
  15. 6. zpřístupnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
  19. – 23. 6. sportovně turistické kurzy pro žáky 3. A a 7. G – nabídka: Vltava, Sedmihorky,
  22. 6. uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku (čtvrtek, 14.00 hodin)
  26. 6. pedagogická rada (pondělí, 12.30 hod.)
  26. 6. kulturní akce – od 9.30 hod. filmové představení v kině Centrum pro všechny třídy (zajistí P. Feller)
  27. 6. den se zastupujícím třídním učitelem (úterý)
  28. 6. den s třídním učitelem (středa)
  29. 6. sportovní den školy, organizuje PK Tv
  25. 6. termín pro podání přihlášky žáka k MZ pro podzimní období
  30. 6. konec školního roku, třídnická hodina, rozdání vysvědčení (pátek)
  30. 6. jmenování místopředsedů a dalších členů zkušebních komisí pro podzimní zkušební období
  30. 6. jmenování maturitních komisařů na příslušné školy pro podzimní zkušební období – CERMAT
  30. 6. odevzdání seznamu literárních děl z ČJ pro podzimní termín – žák
  expedice Dofe

Červenec, srpen, září

 • 1. 7. – 3. 9. hlavní prázdniny (sobota–neděle)
  15. 8. MŠMT stanoví JZS pro podzimní termín 2023
  15. 8. MŠMT stanoví konkrétní termíny konání didaktických testů v jarním zkušebním období nadcházejícího školního roku
  28. 8. – 1. 9. přípravný týden (pondělí až pátek)
  25. 8. ředitel školy stanoví konkrétní termíny ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním období
  1. 9. – 20. 9. podzimní zkušební období pro maturitní zkoušky
  1. 9. – 6. 9. didaktické testy společné části v podzimním období ve spádových školách
  4. 9. začátek školního roku 2023/2024 (pondělí)
  10. 9. Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2023. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Hodnocení písemné práce zpřístupní Centrum řediteli školy do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.
  1. 9. – 20. 9. ústní zkoušky profilové části MZ v podzimním období
 • Poznámka:
  Harmonogram je pouze rámcový. Některá data mohou být změněna v závislosti na legislativních či jiných změnách. Harmonogram bude postupně upřesňován měsíčními plány.
 

V Havířově dne 1. 9. 2022, Petr Šimek, ředitel škol