Všeobecné informace k přijímacímu řízení v roce 2023 
 

 • Gymnázium Komenského otevírá ve školním roce 2023/2024 dvě třídy čtyřletého studia (60 žáků) a jednu třídu osmiletého studia (30 žáků).  
 • Prvním cizím jazykem je povinně jazyk anglický. Druhý vyučovaný cizí jazyk je možno vybrat z nabídky (Nj, Šj, Fj, Rj) pro čtyřleté i osmileté studium (realizovat se budou podle počtu zájemců). 
 • Formulářpřihláškyke studiu máte k dispozici také na své ZŠ nebo na stránkách kraje (www.msk.cz) či MŠMT (www.msmt.cz). 
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (růžový podtisk pro denní formu vzdělávání). Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. 
 • Uchazeč odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné. 
 • Přihlášky je nutno odevzdat v písemné podobě do 1. března 2023 na obě školy. Na přihláškách je podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce a potvrzení známek základní školou. 
 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce přiloží doporučení školského poradenského zařízení. 
 • Lékařské potvrzení není třeba. 
 • Přijímací kritéria – jsou také zveřejněna na budově školy. 
 • Přijímací kritéria pro uchazeče z 9. tříd: výsledky testů z Č a M, prospěch za obě pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku, výsledky ve vědomostních soutěžích. 
 • Přijímací kritéria pro uchazeče z 5. tříd: výsledky testů z Č a M, prospěch za obě pololetí 4. ročníku a první pololetí 5. ročníku. 
 • Součástí přijímacího řízení do čtyřletého i osmiletého studia bude jednotná zkouška formou písemných testů z českého jazyka
  a literatury (Č)  a
  matematiky a její aplikace (M) organizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 • Každý uchazeč může písemné testy konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z každého předmětu. 
 • Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná písemný test z oboru Český jazyk a literatura. Jeho znalost českého jazyka je ověřena pohovorem. 
 • Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka nezbytná pro studium se ověří rozhovorem. Podle téhož ustanovení může na základě žádosti konat písemný test z Matematiky a jejích aplikací v ukrajinském jazyce. 
 • Pokud žák pro vážné důvody nebude moci konat jednotnou zkoušku, jednotným náhradním termínem pro první kolo přijímacího řízení je 10. květen 2023, případně 11. květen 2023. 
 • Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku ke konání jednotné zkoušky nejpozději 14 dní před stanoveným termínem. 
 • Přípravou, centrálním zadáváním i vyhodnocením je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. 
 • Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. 
 • Test z českého jazyka: maximálně 50 bodů, čistý čas pro vypracování 60 minut. 
 • Test z matematiky: maximálně 50 bodů, čistý čas pro vypracování 70 minut. 
 • Záznamové archy se skenují a odesílají do Cermatu, zde anonymní centrální vyhodnocení. Uzavřené otázky se vyhodnocují automaticky podle klíče, otevřené otázky hodnotí nezávislí hodnotitelé (rateři). 
 • Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. 4.) a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách a na budově školy. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. 
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. 
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 
 • Zápisový lístek si vyzvedne uchazeč (zákonný zástupce) na své ZŠ nejpozději do 15. 3. 2023. 
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na níž byl přijat na základě odvolání. 
 • Vzor odvolání  proti nepřijetí ke studiu. 
 Nejdůležitější  data 
 
 • 30. 11.  – Den otevřených dveří (středa 14.30 – 17.30 hodin) 
 • 14. 1. – Den otevřených dveří (sobota 8.30 – 12.00 hod.) 
 • 16. 1.  – ukončení příjmu přihlášek do přípravných kurzů (pondělí) 
 • leden-březen – přípravné kurzy k přijímacím testům z matematiky a českého jazyka (18. 1. – 29. 3. 2023) 
 • 31. 1.  – stanovení a vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 
 • 1. 3.  – termín ukončení podávání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na SŠ (středa) 
 • 13. 4.  – 1. termín konání písemných testů jednotné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro čtyřleté studium (čtvrtek) 
 • 14. 4. – 2. termín konání písemných testů jednotné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro čtyřleté studium (pátek) 
 • 17. 4. – 1. termín konání písemných testů jednotné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro osmileté studium (pondělí) 
 • 18. 4. – 2. termín konání písemných testů jednotné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro osmileté studium (úterý) 
 • 28. 4.  – Cermat předá výsledky přijímacích zkoušek škole; ředitel školy do 2 pracovních dnů zveřejní seznam přijatých uchazečů (zápisový lístek podá zákonný zástupce žáka nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků). 
 • 10. 5.  – 1. náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro čtyřleté i osmileté studium (středa) 
 • 11. 5. – 2. náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro čtyřleté i osmileté studium (čtvrtek) 
 • 7. 6.  – úvodní schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků (středa, 17.00 hod.)