Maturitní zkouška ve školním roce 2023-2024


 
I. Základní informace 
II. Zkouška z českého jazyka a literatury 
III. Zkouška z cizího jazyka 
IV. Maturitní okruhy 2023-2024
V. Europass – dodatek k maturitnímu vysvědčení


I. Základní informace

Ředitel gymnázia v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje tyto informace ke konání maturitních zkoušek a jejich částí:

PŘIHLÁŠENÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období, do 25. června 2024 pro podzimní zkušební období.

Dle platné legislativy se maturitní zkouška skládá ze dvou částí:

A. Společná část-státní – obsahuje zkoušky realizované orgány státní správy

B. Profilová část-školní – obsahuje zkoušky realizované školou, slouží k profilaci daného oboru vzdělání

Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání
s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

A. Společná část – dle § 78 zákona č. 561/2004 Sb. v novelizovaném znění. Zkoušky společné části se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován.

Ve školním roce 2023/2024 tvoří společnou část:

 1. povinná zkouška z českého jazyka a literatury,
 2. povinná druhá zkouška, pro kterou si žák volí cizí jazyk nebo matematiku,
 3. nejvýše dvě nepovinné zkoušky z matematiky a cizího jazyka a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

B. Profilová část – dle § 79 zákona č.561/2004 Sb. v novelizovaném znění ji tvoří:

 1. zkouška z českého jazyka a literatury,
 2. zkouška z cizího jazyka (pokud si jej žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky),
 3. dvě další povinné zkoušky žák volí z nabídky, kterou dle odst. 3 § 79 téhož zákona určil ředitel školy pro školní rok 2023/2024 takto:
 1. Nejvýše dvě nepovinné zkoušky žák může volit z nabídky, kterou dle odst. 3 § 79 téhož zákona určil ředitel školy pro školní rok 2023/2024 takto:
 • cizí jazyk
 • základy společenských věd
 • psychologie
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a výpočetní technika
 • estetická výchova výtvarná
 • estetická výchova hudební

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Pro ostatní zvolené předměty určil ředitel školy, dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění, formu ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
Příprava na povinnou či nepovinnou zkoušku z informatiky a výpočetní techniky v profilové části je prodloužena o 15 minut, takže celkem činí 30 minut.

Poznámka:

 1. Žák si nemůže v profilové části zvolit tentýž předmět zároveň pro povinnou i pro nepovinnou zkoušku.
 2. Maturitní témata k jednotlivým zkouškám profilové části budou zveřejněna do 31.října 2023.
 3. Písemnou práci z českého jazyka a literatury budou žáci konat 12. dubna 2024.
 4. Písemnou práci z anglického jazyka budou žáci konat 15. dubna 2024.
 5. Písemnou práci z druhého cizího jazyka budou žáci konat 11. dubna 2024.
 6. Ústní zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí proběhnou dle ustanovení ředitele školy v jarním zkušebním období od 20. května do 24. května 2024.
 7. Konkrétní termíny zkoušek vyhlásí ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.
 8. Možnosti nahrazení jedné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky. Viz Rozhodnutí ředitele školy o možnosti nahrazení jedné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky.
 9. Zkoušky profilové části v podzimním zkušebním období se konají od 1. září do 20. září 2024. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2024, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem zkoušek jednotlivých žáků.
 10. Uvedená ustanovení pro zkoušky profilové části vychází z platné maturitní legislativy k 1. říjnu 2023.

II. Zkouška z českého jazyka a literatury

Didaktický test (společná část): 2. – 7. května 2024

 • připravuje a hodnotí CERMAT
 • test trvá 85 minut
 • není dovoleno používat žádné pomůcky (kromě psacích potřeb)
 • hranice úspěšnosti je 44 %
 • hodnocení žáka: uspěl/neuspěl, (konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky)

Písemná práce (profilová část): 12. dubna 2024

Ústní zkouška (profilová část): 20. – 24. května 2024


III. Zkouška z cizího jazyka

Didaktický test (společná část): 2. – 7. května 2024

 • připravuje a hodnotí CERMAT
 • test trvá 110 minut
 • hranice úspěšnosti je 44 %
 • hodnocení žáka: uspěl/neuspěl, (konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky)

Písemná práce (profilová část): 

 • z anglického jazyka: 15. dubna 2024
 • z jiného cizího jazyka: 11. dubna 2024

Ústní zkouška (profilová část): 20. – 24. května 2024