Výchovný poradce GKH:

Mgr. Aleš Chupáč

Kontakt: 

email: chupac@gkh.cz

tel: 592 750 837 (přímá linka)

Konzultační hodiny (2023/2024): 

pátek 08.00 – 09.45 (jinak kdykoli po domluvě předem)

Náplň práce:

Práce výchovného poradce je vymezena legislativou, konkrétně vyhláškou MŠMT č. 72/2005, o poradenských službách ve školách a školských poradenských zařízeních (dle aktuálního znění).

Výchovný poradce GKH poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů žáků a v otázkách uplatnění a rozvíjení schopností žáků a utváření předpokladů jejich profesní orientace. S čím se tedy na výchovného poradce můžete obrátit? Např. …

1) Poradenské služby zaměřené na výběr a volbu dalšího studia po maturitě
Tato činnost se soustřeďuje na žáky předmaturitních a maturitních tříd, konzultace mohou využít i žáci nižších tříd. Každý žák maturitní třídy se může informovat o možnosti dalšího studia s ohledem na zájmy, budoucí uplatnění a prospěch. Výchovný poradce poskytuje žákům informace o správném vyplnění přihlášky k pomaturitnímu studiu.

2) Řešení studijních a výchovných problémů žáků
S žádostí o radu nebo pomoc se na výchovného poradce mohou obracet žáci se studijními potížemi, osobními problémy v kolektivu třídy nebo v tíživých osobních situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami. Rovněž vyučující nebo třídní učitelé dávají výchovnému poradci podněty. Pokud řešení situací přesahuje kompetence nebo odbornou způsobilost výchovného poradce, škola sjedná pomoc na odborných pracovištích a v institucích.

3) Informace o nabídkách studijních možností vysokých škol a vyšších odborných škol
Žákům jsou pravidelně předávány písemné materiály o nabídce studijních oborů na VŠ a VOŠ, každoročně mohou žáci navštívit veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS. Každoročně nabízíme žákům maturitních tříd testování znalostí v různých projektech, aby ještě včas mohli zhodnotit a upravit své vyhlídky na úspěch u maturity a přijímacích zkoušek na vysoké školy.

4) Informace o studijní nabídce pro žáky základních škol a jejich rodiče
Rodiče žáků 9. tříd základních škol, kteří uvažují o studiu na naší škole, se mohou na výchovného poradce kdykoli obrátit. Podrobné informace rodiče získají formou individuální konzultace nebo mohou využít dne otevřených dveří.

STUDIUM NA VŠ NEBO VOŠ

Informace o školách: http://www.atlasskolstvi.cz/

A pár rad k tomu…
  • přihlášky na veřejné vysoké školy se až na výjimky odevzdávají elektronicky, poštou nebo osobně, obvykle do konce února
  • soukromé školy a vyšší odborné školy si stanovují termín odevzdání přihlášek samy
  • každý uchazeč o studium na VŠ si může podat neomezený počet přihlášek, termíny přijímacích zkoušek však mohou kolidovat, a to, že má student zkoušky jinde, není důvod k omluvě
  • jedinou omluvou, kdy škola uchazeči nabídne náhradní termín přijímací zkoušky, je obvykle vážná nemoc
  • přijímací zkoušky jsou v kompetenci VŠ, podrobnosti určuje zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách
  • přijímací zkoušky na VŠ se platí, poplatek je třeba uhradit v daném termínu
  • některé školy přijímají uchazeče na základě prospěchových i dalších kritérií i bez přijímacích zkoušek, u veřejných VŠ je však nutné o takové přijetí zažádat a žádost odevzdat s přihláškou