Vyučující
  • Mgr. Petra Čížová
  • Mgr. Ondřej Kolenko
  • Mgr. Kateřina Kyjovská, Ph.D.
  • PhDr. Petr Šimek
Výuka základů společenských věd

Předmět základy společenských věd se vyučuje ve všech vyšších ročnících osmiletého studia studia a souběžných ročnících studia čtyřletého s dvouhodinovou týdenní dotací. Vedle toho si ve dvou posledních ročnících žáci mohou vybrat společenskovědní seminář, který se řadí k povinně volitelným předmětům. V rámci výuky vyučující pracují s moderní technologií, která je v současné době na naší škole dostupná nejen v odborných učebnách, ale také ve všech kmenových třídách. Je tedy standardně využíván počítač či datový projektor, jejichž využití usnadňuje práci s pestrou škálou audiovizuálních, vizuálních, obrazových či písemných pramenů. Vyučující si jsou zároveň plně vědomi vlivu aktuálního politického a společenského dění na společenské vědy, proto se ve svých hodinách snaží reflektovat právě aktuální situaci, která rezonuje ve společnosti. Žáci se zapojují do rozmanitých projektů, například Studentských voleb, účastní se besed a exkurzí, přičemž bývá ze strany vyučujících kladen důraz na propojení teoretické výuky s těmito aktivitami.

Tematické celky jsou v jednotlivých ročnících řazeny takto:

I. ročník: Základy teorie státu a práva, Základy politologie, Mezinárodní vztahy

II. ročník: Základy ekonomie, Mezinárodní organizace

III. ročník: Základy psychologie, Základy sociologie

IV. ročník: Základy filozofie a etiky

Společenskovědní semináře ve třetím a čtvrtém ročníku se zaměřují především na aktuální otázky a globální problémy lidstva, problematiku mezinárodní ekonomické a politické integrace (Evropská unie, NATO), světová a národní náboženství, mezinárodní organizace, problematiku rozvojových zemí, mezinárodní vztahy po druhé světové válce, zásadní otázky vnitřní a zahraniční politiky.

Jak již bylo uvedeno výše, součástí základů společenských věd a společenskovědního semináře jsou besedy, exkurze, projekty a přednášky, organizované vyučujícími, kteří zapojují žáky do občanského a společenského dění.

Doporučená literatura

1./5.-3./7. ročník:

  • DVOŘÁK, J. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis 2015 

4./8. ročník:

  • MĚŠŤÁNEK, T.: Filozofie pro střední školy. Tripolia s.r.o. 2008. 
  • SCHÖN, J.: Filozofie. Computer Media 2019. 

Vyučující mohou  doporučovat další literaturu, která reaguje na zájem žáků o konkrétní témata předmětu.