Vyučující

Mgr. Kateřina Kyjovská, Ph.D.
Mgr. Petra Čížová
PhDr. Petr Šimek

Výuka základů společenských věd

Předmět základy společenských věd se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého studia s dvouhodinovou týdenní dotací. Žáci III. a IV. ročníku mají možnost navštěvovat společenskovědní seminář. Převážná část výuky probíhá v multimediální učebně, která je vybavena počítačem, dataprojektorem, DVD přehrávačem a videorekordérem. Tematické celky jsou v jednotlivých ročnících řazeny takto:

I. ročník: Základy teorie státu a práva, Základy politologie, Mezinárodní vztahy

II. ročník: Základy ekonomie, Mezinárodní organizace, Základy logiky a teorie vědy

III. ročník: Základy psychologie, Základy sociologie

IV. ročník: Základy filozofie a etiky

Společenskovědní semináře ve třetím a čtvrtém ročníku se zaměřují především na aktuální otázky a globální problémy lidstva, problematiku mezinárodní ekonomické a politické integrace (Evropská unie, NATO),

světová a národní náboženství, mezinárodní organizace, problematiku rozvojových zemí, mezinárodní vztahy po druhé světové válce, zásadní otázky vnitřní a zahraniční politiky.

Součástí základů společenských věd a společenskovědního semináře jsou besedy, exkurze, projekty a přednášky, organizované vyučujícími, kteří zapojují žáky do občanského a společenského dění.

Doporučená literatura

V prvním a druhém ročníku vyučujeme podle aktualizované učebnice (k 1. 1. 2015) nakladatelství Didaktis Odmaturuj ze společenských věd. Ve třetím ročníku vyučujeme podle stávající učebnice Odmaturuj ze společenských věd.