Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

Dle platné legislativy se maturitní zkouška skládá ze dvou částí:

 1. Společná část – státní – obsahuje zkoušky realizované orgány státní správy
 2. Profilová část – školní – obsahuje zkoušky realizované školou, slouží k profilaci daného oboru vzdělání
 1. Společná část – počet a nabídku zkušebních předmětů v rámci povinných i nepovinných zkoušek stanoví vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších úprav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle § 78 zákona č. 561/2004 Sb. v novelizovaném znění.
 2. Profilová část – dle odst. 3 § 79 zákona č. 561/2004 Sb. určil ředitel školy nabídku povinných a nepovinných předmětů pro školní rok 2017/2018 takto:

Dvě povinné zkoušky žák volí z nabídky:

 • cizí jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a výpočetní technika
 • výtvarná výchova
 • hudební výchova

Nejvýše dvě nepovinné zkoušky žák může volit z nabídky:

 • cizí jazyk
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • zeměpis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie
 • informatika a výpočetní technika
 • výtvarná výchova
 • hudební výchova

Dle stejného ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a § 16 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v pozdějším znění, určil ředitel školy pro všechny zvolené povinné i nepovinné zkoušky formu ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

III. Výběrová zkouška z matematiky – Matematika+

Poznámka:

1) Pokud žák maturoval ve společné části z cizího jazyka, nemůže z téhož cizího jazyka maturovat v profilové části.

2) Žák si nemůže v profilové části zvolit tentýž předmět zároveň pro povinnou i pro nepovinnou zkoušku.

3) Maturitní témata k jednotlivým zkouškám profilové části budou zveřejněna do 31. 10. 2017

4) Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí, dle ustanovení ředitele školy, konají žáci oktávy a 4. A v jarním zkušebním období od 21. května do 25. května 2018.  Konkrétní termíny zkoušek vyhlásí ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním.

Zkoušky profilové části v podzimním zkušebním období se konají od 11. září do 20. září 2018. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději jeden měsíc před jejich konáním, a to s přihlédnutím k termínům konání didaktických testů a písemných prací společné části.

5) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona stanovuje výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky – Matematika+. Uchazeč se ke zkoušce přihlašuje vyplněním elektronické přihlášky prostřednictvím portálu Centra v období od 2. ledna do 15. ledna 2018. Zkouška se koná v období od 5. května do 12. května 2018, a to ve školách stanovených Centrem (tzv. spádových školách). Hodnocení zkoušky Matematika+ není součástí hodnocení povinných ani nepovinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky žáka. Koná se formou didaktického písemného testu, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován Centrem.

6) Uvedená ustanovení pro zkoušky profilové části vychází z  platné maturitní legislativy k 30. září 2017.

 

V Havířově dne 30. září 2017                                   PhDr. Petr Šimek, ředitel školy