Změny schématu maturitních zkoušek 20/21

Novelou školského zákona dochází s účinností od 1. 10. 2020 k přesunu písemných prací

a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka ze společné části maturitní zkoušky do profilové části maturitní zkoušky. Tím se také ruší funkce hodnotitele, který dosud centrálně hodnotil písemné práce. Písemná práce a ústní zkouška budou konány v profilové části maturitní zkoušky a hodnoceny vyučujícími (členy maturitní komise) dané školy.

Nově se do školského zákona doplňuje ve společné části maturitní zkoušky nepovinný zkušební předmět – matematika rozšiřující. Tento zkušební předmět nahrazuje jako rovnoprávná maturitní zkouška stávající výběrovou zkoušku realizovanou formou pokusného ověřování Matematika+. Jedná se o zkoušku z matematiky na vyšší úrovni, obsahově i formálně obdobný zkoušce Matematika+. Didaktický test bude centrálně zadáván a vyhodnocován Centrem jako ostatní didaktické testy společné části maturitní zkoušky.

Termíny maturitních zkoušek

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2021, v podzimním zkušebním období pak od 1. září do 20. září 2021.

V jarním zkušebním období se písemné práce části mohou konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna 2021.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky, tzn. do konce září 2020.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období a do 25. června 2021 pro podzimní zkušební období.

Didaktické testy se konají v období od 2. do 15. května 2021.

Ústní zkoušky se konají v období od 16. května do 10. června 2021.

PhDr. Petr Šimek, ředitel školy