Přijímací řízení 2018

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Všeobecné informace k přijímacímu řízení ke studiu v roce 2018

 • Gymnázium Komenského otevírá 1 třídu čtyřletého studia (30 žáků) a 1 třídu osmiletého studia (30 žáků).
 • Možnost výběru z nabízených jazyků (Nj, Šj, Fj, Rj) pro čtyřleté i osmileté studium (realizovat se budou podle počtu zájemců).
 • Formulář přihlášky možno získat na své ZŠ, na SŠ (www.gkh.cz , odkaz formuláře), na stránkách kraje (www.msk.cz) či MŠMT (www.msmt.cz).
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.
 • Uchazeč odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné.
 • Přihlášky je nutno odevzdat v písemné podobě do 1. března 2018 na obě školy. Na přihláškách je podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce a potvrzení známek základní školou.
 • Lékařské potvrzení není třeba
 • Přijímací kritéria budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2018 na webových stránkách školy
 • Přijímací kritéria pro uchazeče z 9. tříd: výsledky testů z Č a M, prospěch za 8. ročník a pololetí 9. ročníku, výsledky ve vědomostních soutěžích
 • Přijímací kritéria pro uchazeče z 5. tříd: výsledky testů z Č a M, prospěch za 4. ročník a pololetí 5. ročníku
 • Součástí přijímacího řízení do čtyřletého i osmiletého studia bude jednotná zkouška formou písemných testů z českého jazyka a literatury (Č)  a matematiky a její aplikace(M) organizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Každý uchazeč může písemné testy konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • Ředitel školy zašle uchazečům pozvánku ke konání jednotné zkoušky nejpozději 14 dní před stanoveným termínem.
 • Přípravou, centrálním zadáváním i vyhodnocením je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT.
 • Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.
 • Test z českého jazyka: maximálně 50 bodů, čistý čas pro vypracování 60 minut.
 • Test z matematiky: maximálně 50 bodů, čistý čas pro vypracování 70 minut.
 • Záznamové archy se skenují a odesílají do Cermatu, zde anonymní centrální vyhodnocení. Uzavřené otázky se vyhodnocují automaticky podle klíče, otevřené otázky hodnotí dva nezávislí hodnotitelé (rateři).
 • Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Zápisový lístek si vyzvedne uchazeč (zákonný zástupce) na své ZŠ nejpozději do 15. 3. 2018
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Přihláška ke studiu je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy v rubrice formuláře.
 • Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu tamtéž.

 

 

Nejdůležitější data

 • 13. 1.  – Den otevřených dveří (sobota 9.00 – 13.00 hodin)
 • 15. 1.  – ukončení příjmu přihlášek do přípravných kurzů
 • leden-duben – přípravné kurzy k přijímacím testům z matematiky a českého jazyka (předběžně 17. 1. – 4. 4. 2018)
 • 31. 1.  – stanovení a vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019
 • 1. 3.  – termín ukončení podávání přihlášek žáků ZŠ ke studiu na SŠ
 • 12. 4.  – 1. termín konání písemných testů jednotné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro čtyřleté studium
 • 13. 4. – 1. termín konání písemných testů jednotné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro osmileté studium
 • 16. 4. – 2. termín konání písemných testů jednotné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro čtyřleté studium
 • 17. 4. – 2. termín konání písemných testů jednotné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro osmileté studium
 • 28. 4.  – Cermat předá výsledky přijímacích zkoušek škole; ředitel školy do 2 pracovních dnů zveřejní seznam přijatých uchazečů (zápisový lístek podá zákonný zástupce žáka nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků).
 • 10. 5.  – 1. náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro čtyřleté i osmileté studium
 • 11. 5. – 2. náhradní termín konání přijímacích zkoušek pro čtyřleté i osmileté studium
 • 6. 6.  – úvodní schůzka rodičů žáků budoucích prvních ročníků (středa, 17.00 hod.)