Vyučující

RNDr. Yvonne Puffer – PPK
Mgr. Hana Dragulová  
Mgr. Aleš Chupáč
Mgr. Jindřiška Janečková
Mgr. Libor Smilovský’
Mgr. Petra Tomanová

Výuka biologie

Biologie se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia. V prvních a třetích ročnících je výuka doplněna pravidelnými laboratorními cvičeními, která rozvíjejí především praktické znalosti a dovednosti, a kterým připisujeme proto velkou důležitost. Teoretické hodiny probíhají v odborné učebně biologie, která je vybavena počítačem, dataprojektorem a dalšími přístroji AV techniky. Vedle ní je laboratoř dobře vybavená mikroskopy, preparačními nástroji, chemickým sklem i digitální video mikroskopem a dataprojektorem.

Studium biologie na naší škole poskytuje ucelené středoškolské vzdělání, naším cílem je také připravit absolventy k přijímacím zkouškám a dalšímu vysokoškolskému studiu. Absolventi jsou úspěšní na lékařských, přírodovědeckých, veterinárních, zemědělských i biochemických oborech. Studenti třetího a čtvrtého ročníku si mohou zvolit volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie, který obohacuje základní učivo o nové poznatky, zejména z ekologie, antropologie. Biologie jako věda o životě pojednává o zákonitostech, jimiž se řídí systémy živých organismů. Osvojení biologických poznatků a zákonitostí vede žáka k logickému a tvořivému myšlení a k získání dovedností a návyků využívat myšlenkové postupy v mnohostranných vztazích, pro biologii zvláště typických.

Učebna a laboratoř biologie

Doporučená literatura

Pro nižší ročníky víceletých gymnázií, primu až kvartu, používáme  řadu učebnic vydavatelství FRAUS. Jedná se o moderní učebnice doplněné o řadu fotografií, námětů pro vlastní zkoumání, odkazů na mezipředmětové vztahy.

Pro vyšší ročníky:

JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc, 2022. ISBN 80-7182-107-1.

ZÁVODSKÁ, Radka. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3.

KINCL, Miroslav a Jana JAKRDLOVÁ. Biologie rostlin. 2008. Praha: Fortuna, 2008. ISBN 80-7168-947-5.

PAPÁČEK, Miroslav, Vlasta MATĚNOVÁ, Josef MATĚNA a Tomáš SOLDÁN. Zoologie. 2000. Praha: Scientia. ISBN 80-7183-203-0.

KOČÁREK, Eduard. Biologie člověka. Praha: Scientia, 2010. ISBN 978-80-86960-47-0.

KOČÁREK, Eduard. Genetika. Praha: Scientia, 2008. ISBN 978-80-86960-36-4.

Učebnice pro nižší stupeň gymnázia

Akce a soutěže

Biologická olympiáda

Velkou tradicí na naší škole je účast v biologické olympiádě. Za celou dobu existence našeho gymnázia jsme nevynechali jediný ročník nebo kategorii. I letos se studenti vrhnou s vervou na poznávací část, test i praktické úlohy v kategoriích A, B, C, D i přesto, že je to soutěž stále náročnější a vyžaduje pernou teoretickou přípravu, manuální zručnost, čas a ochotu vyučujících to vše zorganizovat.

GYMKOM a přírodovědné dopoledne

Pro zástupce 9. tříd havířovských základních škol je opakovaně organizována soutěž Tříkrálová cesta, aneb cesta přírodními vědami, která je součástí projektu GYMKOM. V přírodovědném dopoledni se žáci účastní řešení zajímavých přírodovědných úkolů z oblasti biologie,  chemie, fyziky, zeměpisu, matematiky a nově i robotiky. V soutěži plní na stanovištích rozmanité úkoly a hádanky čtyřčlenné týmy jednotlivých škol. Soutěž podporuje invenci, kreativitu, vytrvalost i zaujetí. Atraktivní formou studentům přiblíží moderní vědu, může jim usnadnit přijetí na střední školy a pomoci při studiu.

Biologický seminář v Praze

Dva dny naplněné biologií absolvují studenti Seminářů z biologie ve třetím ročníku. Mezi nejzajímavější části programu určitě patří návštěva Muzea srovnávací anatomie 1. lékařské fakulty UK, kde si mohou studenti prohlédnout vypreparované lidské orgány. Sbírka je systematicky doplňována od poloviny 18. století.  Na Přírodovědecké fakultě UK absolvujeme návštěvu Hrdličkova muzea.  Nedílnou součástí je i návštěva Neviditelné výstavy, kde si studenti na vlastní kůži vyzkouší, jaké hry hrají nevidomí, jaké to je bez zraku přecházet rušnou ulici nebo zajít do kavárny. Ve Stomatologickém muzeu šokují zubařské metody nedávné minulosti.

Návštěva Krevního centra a patologie

S žáky semináře z biologie jsme zamířili doplnit si naše medicínské vzdělávání o poznatky z patologie. Zájemci u studium medicíny se zúčastnili exkurze do Ústavu molekulární patologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Ostravě. Přednosta ústavu pan docent Škarda nás seznámil s náplní patologie a následně jsme se zúčastnili pitvy člověka. Výklad patologa včetně kompletního otevření lidského těla a ukázkou jednotlivých orgánů s anatomickým popisem bylo pro žáky zážitkem na celý život. Patolog nám objasnil vztahy mezi onemocněním pacienta v souvislosti s patologickými změnami jeho orgánů.

Zážitek to byl velký, ale pro žáky i motivující. Manažerka Krevního centra FNO nám představila jeho činnost a provedla všemi prostorami této důležité instituce.

Den Země

Další tradiční aktivitou je Den Země. Téma v letošním roce bylo „Dřevo“. Děti z mateřských a základních škol mohly ve stánku našeho gymnázia pozorovat nebo samy zkoušet různé chemické pokusy. Také si mohly vyzkoušet zatloukání hřebíku do dřeva na čas anebo malování na dřevo, které si mohly potom odnést domů jako suvenýr. 

Výukové programy a soutěže v ZOO

Tradiční soutěž Velká cena ZOO pro žáky základních škol a nižších ročníků gymnázií!  V letošním roce bylo zvoleno téma etologie, tedy věda o chování živočichů. Počasí nám sice moc nepřálo, ale nálada byla výborná. Po napsání 20 minutového testu s rozdílnou obtížností ve dvou kategoriích, samostatně vyplňovali žáci připravené pracovní listy. V ZOO se najde spousta zajímavostí.

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Naše žákyně Kristýna Slámová (4.B) vypracovala velmi náročnou práci v oboru zdravotnictví k problematice amyloidózy, kterou prezentovala před odbornou porotou a získala 1. místo! 

Návštěva Montessori ZŠ Úsměv v Havířově

Pro žáky jsme si připravily s vyučujícími Montesori základy 1. předlékařské pomoci. Žáci si prakticky nacvičovali zastavení žilního a tepenného krvácení, ošetření zlomenin, resuscitaci, přenos raněného. Akce byla velmi úspěšná, žáci byli aktivní a pracovali s úsměvem.

Koutek živé přírody

Součástí biologie je i koutek s živými gekončíky nočními. Starají se o ně žáci , včetně krmení, čištění, a to i o prázdninách.