Vyučující

RNDr. Yvonne Puffer – PPK
Mgr. Hana Dragulová  Mgr. Aleš Chupáč
Mgr. Jindřiška Janečková
Mgr. Libor Smilovský

Výuka biologie

Biologie se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia. V prvních a druhých ročnících je výuka doplněna pravidelnými laboratorními cvičeními, která rozvíjejí především praktické znalosti a dovednosti, a kterým připisujeme proto velkou důležitost. Teoretické hodiny probíhají v odborné učebně biologie, která je vybavena počítačem, dataprojektorem a dalšími přístroji AV techniky. Vedle ní je laboratoř dobře vybavená mikroskopy, preparačními nástroji, chemickým sklem i videomikroskopem a dataprojektorem.

Studium biologie na naší škole poskytuje ucelené středoškolské vzdělání, naším cílem je také připravit absolventy k přijímacím zkouškám a dalšímu vysokoškolskému studiu. Absolventi jsou úspěšní na lékařských, přírodovědeckých, veterinárních, zemědělských    i biochemických oborech. Studenti třetího a čtvrtého ročníku si mohou zvolit volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie, který obohacuje základní učivo o nové poznatky, zejména z ekologie, antropologie. Biologie jako věda o životě pojednává o zákonitostech, jimiž se řídí systémy živých organismů. Osvojení biologických poznatků a zákonitostí vede žáka k logickému a tvořivému myšlení         
a k získání dovedností a návyků využívat myšlenkové postupy v mnohostranných vztazích, pro biologii zvláště typických.

Učebna a laboratoř biologie

Doporučená literatura

Pro nižší ročníky víceletých gymnázií, primu až kvartu, používáme  řadu učebnic vydavatelství FRAUS. Jedná se o moderní učebnice doplněné o řadu fotografií, námětů pro vlastní zkoumání, odkazů na mezipředmětové vztahy.

Učebnice pro nižší stupeň gymnázia

Akce a soutěže

Biologická olympiáda

Velkou tradicí na naší škole je účast v biologické olympiádě. Za celou dobu existence našeho gymnázia jsme nevynechali jediný ročník nebo kategorii. I letos se studenti vrhnou s vervou na poznávací část, test i praktické úlohy v kategoriích A, B, C, D i přesto, že je to soutěž stále náročnější a vyžaduje pernou teoretickou přípravu, manuální zručnost, čas a ochotu vyučujících to vše zorganizovat.

Žákům základních a studentům středních škol nabízí a umožňuje změřit své síly ve znalostech z přírodopisu a z biologie, prokázat intelektové schopnosti při řešení zajímavých biologických problémů, seznámit se blíže s různými oblastmi biologie a rovněž s lidmi stejných zájmů doma i ve světě. Soutěž podporuje invenci, kreativitu, vytrvalost i zaujetí. Atraktivní formou studentům přiblíží moderní vědu, může jim usnadnit přijetí na střední či vysoké školy a pomoci při studiu.

Biologická olympiáda
Biologický seminář v Praze

Dva dny nabité biologií absolvují studenti Seminářů z biologie ve třetím ročníku. Mezi nejzajímavější části programu určitě patří návštěva  Muzea normální a srovnávací anatomie 1. lékařské fakulty UK, kde si mohou studenti prohlédnout vypreparované lidské orgány.  Sbírka je systematicky doplňována od poloviny 18. století.  Na Přírodovědecké fakultě UK absolvujeme workshopy.  Podvečer patří prohlídce Neviditelné výstavy, kde si studenti na vlastní kůži vyzkouší, jaké hry hrají nevidomí, jaké to je bez zraku přecházet rušnou ulici nebo zajít do baru. Ve Stomatologickém muzeu šokují zubařské metody nedávné minulosti.