Pedagogičtí odborníci zveřejnili nové návrhy, které mají přinést do vzdělávání vyšší kvalitu a odstranit některé stále používané praktiky ještě z dob Rakouska-Uherska. MŠMT, NIDV, Zřetel, Infra, SSŠ, Pefek, EDU a desítky dalších institucí považujících se za odborníky na vzdělávání tyto návrhy neúnavně připravují a poté doporučují k realizaci. Co nás tedy čeká?

Začneme ukončením středoškolského studia. Ve společné části maturit se upouští od hodnocení didaktických testů slovy „uspěl(a) – neuspěl(a)“. Vzhledem k trendu odbourávání genderových stereotypů je vhodné nahradit hodnocení neutrálním výrazem, ze kterého nelze dovozovat pohlaví osoby konající maturitní zkoušku. Proto se bude výsledek didaktického testu nově hodnotit vazbou „má ho“ nebo v případě neúspěchu „nemá ho“. U úspěšné písemné práce se použije „má ji“ a v opačném případě „nemá ji“.

Rovněž se mění hranice úspěšnosti didaktických testů. Loni platné minimum v českém a cizím jazyce (44 %) bude navýšeno o inflaci. V případě českého jazyka o inflaci v České republice a v případě cizího jazyka o inflaci v Evropské unii (v obou případech za uplynulý rok, tedy letos za rok 2022).

V matematice bude postup obdobný: minimum (aktuálně 33 %) se navýší o tolik procentních bodů, jaký byl v posledním roce podíl výdajů na školství vzhledem k HDP.

Současné středoškoláky asi ještě zaujme návrh na zrušení omlouvání zameškaných hodin. Naopak se předpokládá, že student bude muset písemně zdůvodnit, proč chce do školy přijít, jaké kompetence si chce osvojit, jaké dovednosti chce získat a jakou zábavu ve výuce očekává. Zatím se vedou diskuse nad formou a četností těchto zdůvodnění. Převažuje názor, že by se mělo jednat o esej v rozsahu cca 250 slov podávanou jednou týdně. Ředitel školy určí pedagogické pracovníky pro zpracování uvedených esejí tak, aby na žádného nepřipadlo více než 200 prací na stanovené období. Do jednoho roku od nabytí účinnosti opatření absolvují tito pedagogičtí pracovníci školení v rozsahu 24 vyučovacích hodin on-line a 18 běžných hodin prezenčně.

Přehled změn zakončíme začátkem středoškolského vzdělávání, tedy podáním přihlášky na střední školu. Tady se jako nejvážnější ukazují spory ve výběru koncepce přijímacího řízení – a to zda má zůstat současný termín pro podání přihlášky 1. březen nebo zda má být „čas na rozhodnutí“ zkrácen do 28. února.

Kromě výše uvedených změn se připravuje množství dalších, které mají zaručit žákům více zábavy, samostatnosti, lepší začlenění do kolektivu, míň stressu a šikany, seberozvoj a pocit bezpečí. Jak se daří návrhy realizovat, budeme informovat v článku na konci roku.